Loading Events
This event has passed.
Door de steeds toenemende veiligheidsvereisten voor chemicaliën, geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, voedingsadditieven, cosmetica, medische hulpmiddelen is er meer vraag naar kennis en toepassing van veiligheids- en toxicologisch onderzoek. Begrip van de diverse domeinen binnen de tak toxicologie en het gericht kunnen opzoeken en samenvatten van de juiste informatie zijn hierbij onontbeerlijk.

Dag 1 : Basis toxicologie,  algemene principes van een risicoanalyse van chemische stoffen

 • Inleiding
  • Wat is toxicologie?
  • Algemene toxicologische principes/definities en begrippen
  • Gevaar versus risico
 • Blootstelling en toxicokinetiek
  • Blootstellingsroute
  • Toxicokinetiek :  absorptie, distributie, metabolisme, excretie
 • Toxicodynamiek en effecten
  • Soorten effecten: acute toxiciteit, huid en oog irritatie en corrosie, allergische reacties, kankerverwekkende, mutagene en teratogene effecten, effecten op de voortplanting
  • Dosis-respons relatie
   – probabilistische effecten,
   – deterministische effecten
   Interacties tussen stoffen
 • Grenswaarden
  • Begrippen LD50, NOAEL, NOAEC, DNEL, OEL, TWA, STEL, TGG
  • Afleiden DNEL uit toxicologische data
 • Wetgeving
  • Belgische Codex over welzijn op het werk: Titel V. Chemische, kankerverwekkende, mutagene en biologische agentia + Toepassingsgebied van het KB
 • Toxicologische testen
  • OECD testen
  • Alternatieve testen

Dag 2 : Praktische implementatie en risicoanalyse op de werkvloer

 • Risico evaluatie
  • Gevaarsevaluatie
  • Blootstellingsevaluatie
  • Risicoevaluatie
 • Hoe een risico-analyse chemische agentia maken, de verschillende stappen in de risico-analyse
 • Evaluatie van chemische risico´s , hands-on oefening op gebruik van ECETOC TRA model
 • Beheersing van de blootstelling aan chemische agentia
 • Uitgebreid informatieblad (e-SDS): definitie, gebruik, interpretatie, compliance check, scaling
 • Kadering REACH
 • Infobronnen in verband met toxicologische informatie

Voor dag 2 vragen we om een laptop mee te brengen zodat u zelf kan oefenen met de modellen. Hou er rekening mee dat de oefeningen gemaakt wordt in Microsoft Excel waarin  marco ‘s geactiveerd moeten worden, dit kan niet altijd in de excel versies voor MAC.

Uw ervaren ARCHE Consulting docenten:

Voor meer informatie kan u steeds terecht op de Amelior website